Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Eşler arasındaki mal rejimi Türk Medeni Kanununun dördüncü bölümünde;

-Yasal mal rejimi ( m.202)
-Mal rejimi sözleşmesinin içeriği (m.203)
-Sözleşme ehliyeti (m.204)
-Sözleşmenin şekli (m.205)
-Paylaşmalı mal ayrılığında yönetim, yararlanma ve tasarruf (m.244)
-Mal ortaklığı (m.256 vd.) şeklinde düzenlenmiştir.

Eski Türk Medeni Kanununda  “Mal Ayrılığı Rejimi” benimsenmişken bu sistemin bazı haksızlıklara neden olduğu gerekçesiyle yeni TMK  “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi”ni kabul etmiştir. Kanunun açıkça düzenlediği mal rejimine göre eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi asıldır. Tarafların mal rejimi düzenleyebilmeleri için sezgin ve ergin olmaları gerekir. Mal ayrılığı sözleşmesi evlenirken de yapılabilir, evlendikten sonra da yapılabilir.  Yapılma şekli ise noter huzurunda, düzenleme veya onaylama suretiyle olabilir. Evlilik birliği kurulduktan sonra yapılan mal rejimi sözleşmeleri, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Pek çok mal ayrılığı sözleşme örneği vardır. Aşağıda evlenirken yapılan mal ayrılığı sözleşme örneği bulunmaktadır.

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ

……………………………ile ………………………arasında yapılan …./…./…./ tarihli evlilik nedeniyle, taraflar Türk Medeni Kanununun  verdiği yetkiyle evlenme tarihinden geçerli olmak üzere mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda belirtilen kanuni sınırlar içerisinde beyan etmişlerdir.

1- Eşlerden her biri kanuni sınırlar dahilinde, kendine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bu mallardan yararlanmak ve tasarrufta bulunmak hakkına sahiptir. Diğer eşin bu mallar üzerinde söz hakkı yoktur.
2- Üçüncü kişilerden gelen manevi ve maddi tazminat alacakları da kişisel mallara dahildir ve diğer eşin bu alacaklar üzerinde de tasarruf hakkı yoktur.

3- Bağışlamalar ve miras hakları ile paylarında da diğer eşin herhangi bir ortak payı olmayacaktır.

4- Bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden eş, iddiasını ispatla yükümlüdür. İspat edemezse o mal, paylı mülkiyete dahil olur.

5- Eşlerden her biri kendi borçlarından sorumludur ve diğer eşi borçlandırıcı işlemler yapamaz.

6- Evin yönetim giderleri eşlerden her birinin ortak katılımıyla sağlanır.

7- Mal rejiminin sona ermesiyle, eşlerden her biri, diğerinin zilyetliğinde olan kendine ait malı geri alabilecektir.

8-Eşlerden birinin ölümü halinde her bir eşin malı, kendi mirasçılarına geçecektir.

Bakınız : http://devrimbozkurt.av.tr/