Genel Kültürde Somutluk Önemli Midir?

Genel Kültür

Genel kültür bir toplumun varoluşundan itibaren ticaret, göç ve savaşlar yoluyla başka toplumlarla etkileşimi sonucu meydana gelen olgu ya da diğer bir değişle kavramdır. Genel kültürün esası insan etkileşimleri ve insan doğası ile alakalıdır.

İnsan ve Genel Kültür Bağı

Her insanın kendine özgü duyguları ve bakışları vardır. Bu tarz özelliklerin her insanda farklı oluşu fikir çatışmalarını aynı zaman da ise özgün düşünce yapısını oluşturur. Bu kavramlar sonucu kültür kendisini besler ve etkileşim sayısı arttıkça kültüründe kapsam ve genişliği artar.

Genel Kültürde Somutluk

Genel kültür çoğunluk ile duygular ve insan ilişkileri gibi soyut kavramlara bağlı olsa da kültürün yayılmasında etkili olan durumlar daha somut kavramlardır. Bir toplumdan diğerine verilen hediyeler, göç sırasında konaklanan bölgede bırakılan kalıntılar, hatta savaş sırasında söylenen şarkılar ve dini ibadet yöntemleri toplumların etkileşimi sırasında birbirlerine aktardıkları somut ve kültürel parçalardır.

Genel Kültürde Somutluk Önemli Midir?

Aktarım işlemi manevi ya da maddi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, işlemin temeli her zaman maddi yani somuttur. Çeşitli yollarla aktarılan kültür kendi başına oluşmamıştır. İlk insandan bu yana, hatta orta da bir konuşma dili aktarılacak bir bilgi yokken bile insanın doğasındaki kişilik özellikleri farkından dolayı bir aktarım ve bilgi geçişi mevcuttur. Genel kültürü oluşturan ana öğeler soyut olmasına rağmen kültür kavramı hep somut algılanmıştır. Türk toplumunda anane, adet, töre dediğimiz kavramlar aslında genel kültürün yapı taşları olup nesilden nesile aktarılarak günümüz toplum yapısının en önemli parçaları olmuşlardır. Bahsettiğimiz Türk toplum öğelerinin oluş prensibi yaşanmışlıklar olmasına rağmen asıl temel dindir. Bazı toplumlarda bu yapı dine bağlıyken bazılarında maddi geçim kaynağına bazılarında ise siyasi yapı ve sınıf farklılıkları ile gerçekleşir.